Soutěž
ART.
cukrovar

Umění ve veřejném prostoru
v nově vznikajícím rezidenčním projektu
Modřanský cukrovar 

V roli developera přijímáme odpovědnost tvořit prostředí, v němž mohou lidé kulturně žít a vychovávat nové generace. Ambicí společnosti Skanska je vytvářet novou kulturu bydlení, kterou stavíme na čtyřech hlavních pilířích - respektu k lokalitě, respektu ke zdrojům, bydlení jako trvalé investici a životu mezi budovami. 

Právě ten je akcentován v soutěži ART.cukrovar, která má do veřejného prostranství Modřanského cukrovaru přinést kromě funkčnosti i estetiku, za pomoci těch nejpovolanějších - české umělecké scény.

CHYBIK + KRISTOF - drawings credits Alexey Klyuykov: Veřejný prostor první etapy Modřanského cukrovaru

Předmět soutěže

Společnost Skanska Residential vyhlašuje uměleckou otevřenou dvoufázovou soutěž s workshopem na zpracování výtvarných děl a prvků pro jednu z vybraných lokalit veřejného prostranství nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanského cukrovaru. Díla mohou mít jakoukoliv výtvarnou formu. Budou navržena na míru místa a vycházet z jeho cílových kvalit, historie a principů udržitelného rozvoje.

Ve veřejném prostranství bylo vybrání pět lokalit s definovaným charakterem a náplní. Společným libretem pro všechna prostranství jsou HISTORIE - UDRŽITELNOST - KOMUNITA. Dále jsou doporučeny obecné principy
a témata jako je edukativní charakter intervencí, zasazení cukrovaru do kontextu prostoru a času a zapojení uživatelů do tvorby a prožítí místa, které vychází z předchozí participace s veřejností.

Soutěž je otevřená pro všechny umělce, designéry, krajinářské architekty a další umělecké profese.
K odevzdání díla není třeba dokládat architektonickou ani jinou autorizaci. Soutěž byla prověřena a schválena Českou komorou architektů.

Průběh soutěže

Příprava soutěže

prosinec 2022 - leden 2023

Ustavující schůze

4. ledna 2023

Vyhlášení soutěže

8. února 2023

Odevzdání soutěžních 
návrhů pro 1. fázi

27. března 2023

Hodnocení návrhů a výběr účastníků pro 2. fázi soutěže

5. dubna 2023

Soutěžní workshop

24. - 28. dubna 2023

Upřesnění zadání

květen 2023

Odevzdání soutěžních návrhů pro 2. fázi

5. června 2023

Finální hodnocení soutěžních návrhů

červen 2023

Uzavření soutěže

červen - červenec 2023

Katalog / výstava

podzim 2024

Skicovné a ceny

30 000 Kč

Pro každý návrh, který postoupí do 2. kola
a bude řádně odevzdán.

50 000 Kč

Pro vítězný návrh na každou lokalitu.

Porota

Nezávislá porota

Pavel Karous (sochař, předseda poroty)

Je sochař, pedagog a publicista v oblasti výtvarného umění ve veřejném prostoru.Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a na UMPRUM poté působil jako odborný asistent. Ve své sochařské tvorbě se zabývá především vztahem mezi geometrií a lidskou společností, abstrakcí a realismem. Vytváří realizace do architektury, architekturu výstav a scénografické objekty. Věnuje se oficiálním, neoficiálním i nelegálním uměleckým intervencím do městského veřejného prostoru se sociálně a politicky angažovaným obsahem. V této disciplíně se stal etablovaným tvůrcem.

Maxim Velčovský

Maxim Velčovský (designér)

Maxim Velčovský je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a v roce 2002 se stal spoluzakladatelem design studia Qubus. Jeho díla jsou součástí sbírek Victoria Albert Museum v Londýně, The New Pinakothek v Mnichově, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Centre Pompidou v Paříži nebo Design Museum v Lausanne. V roce 2007 získal ocenění Český designér roku. V roce 2011 se Velčovský stal uměleckým ředitelem Lasvitu a zároveň deset let vedl Ateliér keramiky a porcelánu na VŠUP.

Štěpánka Enderle

Štěpánka Endrle (krajinářská architektka)

Štěpánka vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství – zahradnictví a Zahradní a krajinářskou architekturu na brněnské MZLU. V rámci programu Erasmus strávila rok na vídeňské BOKU. Studio Šmídová Landscape Architects, se zabývá širokým rozsahem krajinářských témat i propagací krajinářské architektury. Štěpánka je modřanská rodačka.

Marie Foltýnová

Marie Foltýnová (GHMP, náhradnice)

Působí v Galerii hlavního města Prahy, kde vede Oddělení správy veřejné
plastiky. Od roku 2016 spolupracovala na přípravě a následné implementaci programu Umění pro město zaměřeného na systematickou podporu současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. Jednotlivé projekty se soustředí nejen na osazování trvalých instalací, ale i realizaci dočasných uměleckých intervencí ve spolupráci se samosprávami městských částí a dalšími pražskými organizacemi.


Závislá porota

Petr Dušta

Petr Dušta (Skanska, místopředseda poroty)

Hned po studiu pražského ČVUT začínal Petr ve Skanska v roli stavebního mistra a stavbyvedoucího, odkud postupně budoval odbornost na poli rezidenčního developmentu. V současné roli Senior projektového manažera odpovídá za vývoj a výstavbu rezidenčních projektů, kde prosazuje implementaci udržitelných technologií a inovativních řešení. Jeho projekty lze definovat jako nadstandardní bydlení s nízkou energetickou náročností a tzv. modrozelenou infrastrukturou.

Michal Kryštof

Michal Krištof (CHYBIK + KRISTOF)

Je spoluzakladatelem ateliéru CHYBIK + KRISTOF. Vystudoval na FA VUT v Brně a absolvoval stáž v belgickém Gentu. Po studiích pracoval v dánském ateliéru BIG. Vyučoval na FA VUT v Brně, na FUA TU v Liberci a hostoval také na VŠVU v Bratislavě, na Cornellově univerzitě v USA a na Politecnico di Milano v Itálii. Byl členem mezinárodních porot architektonických soutěží nebo národních cen za architekturu na Slovensku i v Česku. Spolu s ateliérem získal řadu ocenění (např. AR Design Vanguard 2019, účast Bienále architektury v Tbilisi). V porotě soutěže ART.cukrovar reprezentuje autorský tým projektu MOCU.

Šárka Kubínová

Šárka Kubínová (CHYBIK + KRISTOF, náhradnice)

Vystudovala architekturu a urbanismus na VUT v Brně. Absolvovala pracovní stáž v Seattlu v USA. Vyučovala na FA VUT v Brně, kde se zároveň věnovala výzkumům spojeným s udržitelností veřejného prostoru (se zaměřením na panelová sídliště). Od roku 2013 spolupracuje s ateliérem CHYBIK + KRISTOF, se kterým získala řadu ocenění. Věnuje se zejména projektům urbanistickým a veřejného prostoru. Byla členkou poroty architektonicko-krajinářské soutěže návrhu parku Žlutý kopec v Brně. Od roku 2017 je stálým členem týmu projektu Modřanský cukrovar, a proto jej v porotě soutěže ART.cukrovar za autorský tým zastupuje.

Martina Suchánková

Martina Suchánková (Skanska, náhradnice)

Po ukončení studia stavební fakulty na ČVUT nastoupila do společnosti
Skanska jako vedoucí marketingového týmu. Od roku 2015 je členkou odboru vývoje projektů, kde postoupila z role specialisty inženýringu do pozice vedoucí projektu, a spolupracuje s architekty, projektanty, městem i veřejností na přípravě rezidenčních staveb. V současnosti vede multietapový projekt Modřanský cukrovar v Praze 12.

Jakub Hendrych

Jakub Hendrych (IPR Praha, náhradník)

Vystudoval architekturu a urbanismus na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Dlouhodobě se věnuje tvorbě veřejného prostoru ve městě a působí jako architekt na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Jako hlavní architekt se podílel na úpravách okolí Historické budovy Národního muzea v Praze. Je spoluautorem dokumentu Umělecká díla na veřejných prostranství hl. m. Prahy a strategie Programu Umění pro město.

Michal Pajskr

Michal Pajskr (MČ Praha 12, náhradník)

Absolvent oboru Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dlouhodobě působí jako architekt městské části Praha 12 a podílí se na rozvoji jejího území. Z titulu své funkce je od samého počátku zapojen do projektu Modřanský cukrovar a procesu tvorby jeho veřejných prostranství.

Ivan Tatai

Ivan Tatai (MČ Praha 12, náhradník)

Vedoucí odboru životního prostředí Městské části Praha 12. Po studiích na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, obor management zahradních a krajinářských úprav zastával na ÚMČ Praha 12 funkci vedoucího odd. ochrany přírody a krajina, a následně nastoupil na pozici vedoucího odboru životního prostředí a dopravy. V současné době působí na Praze 12 jako vedoucího odboru životního prostředí a zajišťuje jak výkon státní správy, tak i samosprávy v oblasti péče o veřejnou zeleň.

Vojtěch Mikoláš

Renata Vildomcová (Skanska, náhradnice)

Ředitelka marketingu a komunikace


Přizvaní odborníci

Petr Klápště

Petr Klápště

Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako vysokoškolský pedagog na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT. V praxi se zaměřuje na participaci ve strategickém plánování a územním rozvoji. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. Při přípravě projektu cukrovaru vedl aktivity participace veřejnosti.

Hana Jánská

Hana Jánská

Hana Janská je zakladatelkou spolku Socionaut. Zkoumá alternativní a herní nástroje pro rozvoj komunikace veřejnosti s “profesionály” i mezioborovou spolupráci. Pracuje jako socioložka, konzultantka, facilitátorka a lektorka. Je absolventkou FSV a FF UK v Praze. Jako kulturoložka a urbánní socioložka studovala fungování komunit různého měřítka ve Švédsku, Rakousku či Slovinsku. Ve své práci se snaží oslovit, zaujmout a propojit co nejširší okruh aktérů. Ti jsou klíčem pro vznik dlouhodobě lepších míst k životu pro všechny. Usiluje o budoucnost, kde mají obce kromě městských architektů také své městské sociology.

Ferdinand Leffler

Ferdinand Leffler

Ferdinand Leffler je zahradní a krajinářský architekt a zakladatel ateliéru Flera. Projekty, na kterých se svým týmem pracuje, výrazně ovlivňují podobu současných soukromých zahrad a veřejného prostoru a jsou vysoce ceněné u nás i v zahraničí. Laická veřejnost zná Ferdinanda jako moderátora úspěšného televizního pořadu Ferdinandovy zahrady a autora dvou knižních bestsellerů Žijte ve své zahradě a Zelené pokoje. Také jako učitele, a to prostřednictvím přednášek a tří praktických online kurzů.

Popis soutěžních lokalit

1 | Vstup

Vstupní místo v severovýchodním rohu areálu bude složit především pěším jako vstupní brána do cukrovaru z ulice Komořanské. Díky etapové výstavbě bude prvním a zpočátku jediným vstupem do území. Dominantou prostoru je vzrostlý ořešák, který bude zachován. Předmětem návrhu je místo setkávání, které vytáhne ideje, vizuál a náladu cukrovaru vstříc příchozím.

2 | Prostor pro hru 

Lokalita se nachází na odbočce od hlavní páteřní cesty areálem. Předpokládá se jeho využití pro hru malých dětí přibližně do sedmi 7 let s rodiči. Předmětem návrhu je umělecké dílo pro dětského uživatele, které bude netradiční formou rozvíjet dětskou fantazii.

3 | Klidová zóna

Velké území podél hlavní cesty areálem zabírá téměř celé povrchový vsak osázený vodomilnými rostlinami. Předmětem návrhu je dotvoření méně strukturovaného prostoru pro odpočinek. Doplnění drobnými prvky, které dokáží zpestřit a prohloubit zkušenost při pobytu a procházce, ale také nerušeně relaxovat.

4 | Aktivní terasy

Systém teras, schodišť a ramp řeší velký terénní rozdíl skoro tří podlaží mezi hlavním náměstím a místem budoucího podchodu, propojuje několik veřejných prostranství. Předmětem návrhu je úprava povrchů, vegetace nebo případné doplnění prvků v prostoru teras. Možná je práce s vodními prvky nebo rozšíření možnosti venkovních pohybových aktivit navazující na blízké prostory loděnice a fitcentra.

5 | Náměstí

Nové náměstí v modřanském cukrovaru se má stát hlavním veřejným prostorem jak nově vznikajícího areálu, tak celé čtvrti. Předmětem návrhu je umělecký prvek nebo prvky na náměstí, z nichž alespoň jeden bude vodní. Návrh by měl navázat na tradici sochařské výzdoby průmyslových Modřan a stát se ústředním uměleckým dílem urbanistického celku.

Oceněné návrhy

Seznamte se s návhy, které byly porotou vyhodnoceny jako nejvhodnější k realizaci v jednotlivých lokalitách.

Soutěž Art.cukrovar - Lokalita č. 1: Cukrouš

Lokalita č. 1
Linda Čihařová,
spolupráce: Petr Korecký  | Cukrouš

Záměrem díla pro ART Curovar je zvýraznit důležitý aspekt rezidenční čtvrti Cukrovar - blízkost k přírodě. Cukrouš je blíže neurčené zvíře spletené z kovových prutů ve tvaru větvoví. Je zároveň živočichem i rostlinou. Promítá živou přírodu přímo do své DNA tím, že využívá popínavé rostliny jako srst, která ho časem pokryje. Bude díky nim živý, proměnlivý v čase a bude stárnout společně s lidmi, kteří zde budou žít. Symbolizuje symbiózu mezi lidskou touhou formovat své okolí a přirozeností přírody tyto výtvory zpět pohlcovat. Poskytuje životní prostor a potravu dalším živočichům. Je výrazným bodem setkávání, v létě poskytujícím stín ve svém podloubí. Je archetypem domečků z dětských her a připomíná nám, že i dospělí si mohou hrát.

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje umělecké pojetí díla, propojenost s přírodou i jeho proměnlivost v čase. Nekonkrétnost zvířete a skrytý odkaz v názvu „cukrouše“ je milou nadsázkou a probouzí fantazii. Porota dále oceňuje dopracování díla, prověření možných umístění i technických a materiálových možností. Předložené varianty budou předmětem dalšího jednání.

Soutěž Art.cukrovar - Lokalita č. 2: Industriální archeologie

Lokalita č. 2
Matúš Berák, Jan Bittner | Industriální archeologie

I ti nejmenší, skrze hru, mohou býti badateli a archeology, kteří objevují minulou podobou cukrovaru. Archeology s lopatkami a kbelíkem na pískovišti, kde si mohou najít svůj cukrovar, který je schovaný pod povrchem. Model cukrovaru se stává prvkem hry dětí, které si ho umisťují do jejich světa a paměti. Díky tomu starý cukrovar bude žít dál.

Zánikem fyzické podstaty cukrovaru, staveb a technologií v kombinaci s koncem provozu, místo, s cukrovarem spjaté po více než století, ztratilo fyzickou podstatu paměti místa. Zůstal jen komín a prostor pro budování paměti nové, skrze nové obyvatele tohoto prostoru. Historická paměť místa se díky absenci fyzické stopy a čím dál menšímu počtu pamětníku bude obtížně udržovat v prostoru Cukrovaru, časem se stane přítomnou paměť nová. Skrze drobné vstupy v území, připomínky minulosti, je však prostor pro budování nové paměti, která pamatuje i na minulost.

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje nápad spojení historie, archeologie a dětské hry. Kladně také hodnotí dopracování celého návrhu a využití recyklovaného materiálu rebetong. Porota doporučuje zvážit částečné zastřešení / zastínění plochy pískoviště.

Soutěž Art.cukrovar - Lokalita č. 4: Kinetické objekty - větrníky

Lokalita č. 4

ak. soch. František Svátek, architektonická spolupráce Ing. arch. Eva Hubičková Ph.D. a Ing. arch. Alena Mocová Ph.D. | Kinetické objekty – větrníky

Klidová zóna otevřená k Vltavě se nabízí k umístění větrných objektů, protože se dá předpokládat, že tam bude dostatečné proudění vzduchu, potřebné pro jejich rozpohybování. Využití větru nám připadá jako vhodné doplnění zelenomodré koncepce celého projektu. Navrhujeme proto skupinu větrných kinetických soch které svým pohybem, neustále se obměňující formou v nekonečném množství variant, mohou přispět k atmosféře relaxace. Zároveň mohou při silnějším větru obohatit prostor o vzrušující podívanou. V neposlední řadě jsou i poučné z hlediska fyzikálních zákonitostí.

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje umělecké pojetí i výjimečné technické kvality návrhu. Jemný bezhlučný pohyb má až meditativní účinek. V dalších fázích bude třeba koordinovat přesné umístění a výškové osazení větrníků.

Soutěž Art.cukrovar - Lokalita č. 5: Lev co hlídá řepu

Lokalita č. 5

Roman Kvita, Pavlína Kvita | Lev co hlídá řepu

Návrh vychází z přímočaré symboliky, která se váže k lokalitě. Ústřední motiv objektu se sestává z ikonického dvouocasého lva a cukrové řepy. Při historické rešerši nás zaujala zmínka o ochranné známce, kterou cukrovar používal (lva s dvěma ocasy) jako výraz českého podnikání. Přestože je tento heraldický symbol spjat obecně s českými zeměmi a státním znakem, pro nás v tomto případě znamená hlavně ochránce místa a historického odkazu. Kombinací s cukrovou řepou připomínáme významnou minulost spjatou s průmyslovou érou. Lev jako ležící skulptura na terénním podkladu ve tvaru řepného kořene s listy, proto název „lev co hlídá řepu“. Touto jasnou a jednoduchou hrou znaků chceme podpořit atmosféru náměstí tak, aby byl objekt srozumitelný pro obyvatele či návštěvníky a mohl být zároveň výrazným místotvorným prvkem.

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje symboliku loga bývalého cukrovaru vtěleného do prostorového objektu. Socha má výrazné výtvarné kvality. Dále oceňuje přesvědčivé technické dopracování návrhu. V dalších fázích je třeba koordinovat zejména umístění díla.

Pozn.: Cena pro lokalitu č. 3 nebyla udělena.

Další odměněné návrhy

Porota rozhodla o odměně také pro tyto návrhy, které přinesly výrazné výtvarné řešení, ale nebyly vybrány pro realizaci v konkrétní soutěžní lokalitě.

Soutěž Art.cukrovar - Lokalita č. 1: Krystal

Lokalita č. 1

Lucie Rónová | Krystal

Vstup do areálu nového obytného komplexu v Modřanech, jenž vzniká na území bývalého cukrovaru, akcentuji sochou „Krystal“. Jedná se o zvětšený krystal cukru (výška 3,5 metru), který bude sloužit jako pevný orientační bod v mentální mapě obyvatel nejen této lokality. Bude odkazovat na historii tohoto území, lákat k návštěvě areálu a zároveň označovat místo průchodu k řece.

Tvar „Krystalu“ je inspirován rostlým krystalem cukru, který vychází z kubické struktury. Další krásnou vlastností krystalu cukru je jeho průsvitnost a lom světla. Zvolila jsem tedy materiál, který se pokusí tento efekt vyvolat, beton s optickými vlákny. Optická vlákna povedou světlo skrz sochu. V noci „Krystal“ svítí, díky zdroji světla zabudovanému v jeho útrobách.

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje výraznou sochařskou formu a současný výraz. Dále je třeba ocenit invenční materiálové a technické řešení díla a odkaz na cukrovarskou historii. Návrh si lze dobře představit i v jiných částech řešeného areálu.

Soutěž Art.cukrovar - Lokalita č. 1: Modřanská brána

Hodnocení poroty:

Porota oceňuje výraznou sochařskou formu a současný výraz. Jemné subtilní přírodní tvary, příběhovou, fantazie, dialog obou soch jsou dalšími výraznými atributy. Návrh si lze dobře představit i v jiných částech řešeného areálu.

Lokalita č. 1

Miriam Kaminská | Modřanská brána

Při uvažování nad výběrem místa v rámci soutěže ART.cukrovar mě zaujala nejvíce první lokalita s tématem vytvoření sochy jako zachytného bodu v mentální mapě nově vznikajícího prostoru. Pro vstup pro pěší jsem navrhla dvojici soch volně navazující na můj cyklus soch Entity. Mou inspirací se staly sochy Sandonoriko z Nekonečného příběhu, skrz které musí hlavní hrdina Atrey projít a prokázat tím svou statečnost. Dalším inspiračním zdrojem byla moje vlastní zkušenost. Protože bydlím v odlehlejší části Prahy, chvíli mi trvá se z centra města vrátit. Přijíždím autobusem na zastávku Lhotka a procházím do Hodkoviček uličkou vedle biotopu. Vnímám to jako vstupní bránu, kterou vcházím do bezpečného místa. Tímto průchodem se vždy ocitnu “doma”. Tím se pro mě stala ústředním motivem brána. Brána spíše symbolická něž doslovná. V prvním návrhu byly sochy stojící naproti sobě totožné. Od toho jsem se posléze odklonila a vytvořila dvě dvojice modelů soch, které stojí naproti sobě, ale každá má trochu jiný tvar. Rozdílnost je jemná, v jejich tvarech jsem nechala vyznít organický charakter a subtilnost soch. Tvary vychází z přírody a můžou evokovat větve stromů. Abstraktní nálada nechává možnost interpretace významu na divákovi. Slovo Entita znamená bytost nebo jsoucí a takto svoje sochy vnímám jako jsoucí tvary, které po opuštění prostoru mého ateliéru dál žijí svým životem.

Ke stažení