Soutěž
ART.
cukrovar

Umění ve veřejném prostoru
v nově vznikajícím rezidenčním projektu
Modřanský cukrovar 

V roli developera přijímáme odpovědnost tvořit prostředí, v němž mohou lidé kulturně žít a vychovávat nové generace. Ambicí společnosti Skanska je vytvářet novou kulturu bydlení, kterou stavíme na čtyřech hlavních pilířích - respektu k lokalitě, respektu ke zdrojům, bydlení jako trvalé investici a životu mezi budovami. 

Právě ten je akcentován v soutěži ART.cukrovar, která má do veřejného prostranství Modřanského cukrovaru přinést kromě funkčnosti i estetiku, za pomoci těch nejpovolanějších - české umělecké scény.

CHYBIK + KRISTOF - drawings credits Alexey Klyuykov: Veřejný prostor první etapy Modřanského cukrovaru

Předmět soutěže

Společnost Skanska Residential vyhlašuje uměleckou otevřenou dvoufázovou soutěž s workshopem na zpracování výtvarných děl a prvků pro jednu z vybraných lokalit veřejného prostranství nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanského cukrovaru. Díla mohou mít jakoukoliv výtvarnou formu. Budou navržena na míru místa a vycházet z jeho cílových kvalit, historie a principů udržitelného rozvoje.

Ve veřejném prostranství bylo vybrání pět lokalit s definovaným charakterem a náplní. Společným libretem pro všechna prostranství jsou HISTORIE - UDRŽITELNOST - KOMUNITA. Dále jsou doporučeny obecné principy
a témata jako je edukativní charakter intervencí, zasazení cukrovaru do kontextu prostoru a času a zapojení uživatelů do tvorby a prožítí místa, které vychází z předchozí participace s veřejností.

Soutěž je otevřená pro všechny umělce, designéry, krajinářské architekty a další umělecké profese.
K odevzdání díla není třeba dokládat architektonickou ani jinou autorizaci. Soutěž byla prověřena a schválena Českou komorou architektů.

Průběh soutěže

Příprava soutěže

prosinec 2022 - leden 2023

Ustavující schůze

4. ledna 2023

Vyhlášení soutěže

8. února 2023

Odevzdání soutěžních 
návrhů pro 1. fázi

27. března 2023

Hodnocení návrhů a výběr účastníků pro 2. fázi soutěže

5. dubna 2023

Soutěžní workshop

24. - 28. dubna 2023

Upřesnění zadání

květen 2023

Odevzdání soutěžních návrhů pro 2. fázi

5. června 2023

Finální hodnocení soutěžních návrhů

červen 2023

Uzavření soutěže

červen - červenec 2023

Katalog / výstava

léto - podzim 2023

Odevzdání 1. kola
27. března 2023
do 17:00 hodin

Elektronicky e-mailem: 
art.cukrovar@skanska.cz 

Fyzicky na adresu:
Skanska Residential a. s.
Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 - Karlín
Kontaktní osoba: Martina Suchánková

První kolo bude anonymní, obsahem odevzdání bude koncept návrhu. Soutěžící může zpracovat návrh na jednu nebo více lokalit, každý návrh musí být však odevzdán samostatně. Předpokládaný počet návrhů vybraných porotou do druhého kola je 10. Postupující a porotci se společně setkají na workshopu, kde budou mít soutěžící možnost představit osobně svůj návrh a získat zpětnou vazbu poroty.

Všichni soutěžící, kteří projdou soutěžním workshopem a odevzdají svůj návrh ve druhém kole, získají skicovné. Z návrhů odevzdaných ve druhém kole bude vybrán vítěz pro každou lokalitu, který svůj návrh realizuje. K soutěži bude vydán katalog a uspořádána výstava představující zúčastněné návrhy.

Skicovné a ceny

30 000 Kč

Pro každý návrh, který postoupí do 2. kola
a bude řádně odevzdán.

50 000 Kč

Pro vítězný návrh na každou lokalitu.

Porota

Nezávislá porota

Pavel Karous (sochař, předseda poroty)

Je sochař, pedagog a publicista v oblasti výtvarného umění ve veřejném prostoru.Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a na UMPRUM poté působil jako odborný asistent. Ve své sochařské tvorbě se zabývá především vztahem mezi geometrií a lidskou společností, abstrakcí a realismem. Vytváří realizace do architektury, architekturu výstav a scénografické objekty. Věnuje se oficiálním, neoficiálním i nelegálním uměleckým intervencím do městského veřejného prostoru se sociálně a politicky angažovaným obsahem. V této disciplíně se stal etablovaným tvůrcem.

Maxim Velčovský

Maxim Velčovský (designér)

Maxim Velčovský je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a v roce 2002 se stal spoluzakladatelem design studia Qubus. Jeho díla jsou součástí sbírek Victoria Albert Museum v Londýně, The New Pinakothek v Mnichově, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Centre Pompidou v Paříži nebo Design Museum v Lausanne. V roce 2007 získal ocenění Český designér roku. V roce 2011 se Velčovský stal uměleckým ředitelem Lasvitu a zároveň deset let vedl Ateliér keramiky a porcelánu na VŠUP.

Štěpánka Enderle

Štěpánka Endrle (krajinářská architektka)

Štěpánka vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství – zahradnictví a Zahradní a krajinářskou architekturu na brněnské MZLU. V rámci programu Erasmus strávila rok na vídeňské BOKU. Studio Šmídová Landscape Architects, se zabývá širokým rozsahem krajinářských témat i propagací krajinářské architektury. Štěpánka je modřanská rodačka.

Marie Foltýnová

Marie Foltýnová (GHMP, náhradnice)

Působí v Galerii hlavního města Prahy, kde vede Oddělení správy veřejné
plastiky. Od roku 2016 spolupracovala na přípravě a následné implementaci programu Umění pro město zaměřeného na systematickou podporu současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. Jednotlivé projekty se soustředí nejen na osazování trvalých instalací, ale i realizaci dočasných uměleckých intervencí ve spolupráci se samosprávami městských částí a dalšími pražskými organizacemi.


Závislá porota

Petr Dušta

Petr Dušta (Skanska, místopředseda poroty)

Hned po studiu pražského ČVUT začínal Petr ve Skanska v roli stavebního mistra a stavbyvedoucího, odkud postupně budoval odbornost na poli rezidenčního developmentu. V současné roli Senior projektového manažera odpovídá za vývoj a výstavbu rezidenčních projektů, kde prosazuje implementaci udržitelných technologií a inovativních řešení. Jeho projekty lze definovat jako nadstandardní bydlení s nízkou energetickou náročností a tzv. modrozelenou infrastrukturou.

Michal Kryštof

Michal Krištof (CHYBIK + KRISTOF)

Je spoluzakladatelem ateliéru CHYBIK + KRISTOF. Vystudoval na FA VUT v Brně a absolvoval stáž v belgickém Gentu. Po studiích pracoval v dánském ateliéru BIG. Vyučoval na FA VUT v Brně, na FUA TU v Liberci a hostoval také na VŠVU v Bratislavě, na Cornellově univerzitě v USA a na Politecnico di Milano v Itálii. Byl členem mezinárodních porot architektonických soutěží nebo národních cen za architekturu na Slovensku i v Česku. Spolu s ateliérem získal řadu ocenění (např. AR Design Vanguard 2019, účast Bienále architektury v Tbilisi). V porotě soutěže ART.cukrovar reprezentuje autorský tým projektu MOCU.

Šárka Kubínová

Šárka Kubínová (CHYBIK + KRISTOF, náhradnice)

Vystudovala architekturu a urbanismus na VUT v Brně. Absolvovala pracovní stáž v Seattlu v USA. Vyučovala na FA VUT v Brně, kde se zároveň věnovala výzkumům spojeným s udržitelností veřejného prostoru (se zaměřením na panelová sídliště). Od roku 2013 spolupracuje s ateliérem CHYBIK + KRISTOF, se kterým získala řadu ocenění. Věnuje se zejména projektům urbanistickým a veřejného prostoru. Byla členkou poroty architektonicko-krajinářské soutěže návrhu parku Žlutý kopec v Brně. Od roku 2017 je stálým členem týmu projektu Modřanský cukrovar, a proto jej v porotě soutěže ART.cukrovar za autorský tým zastupuje.

Martina Suchánková

Martina Suchánková (Skanska, náhradnice)

Po ukončení studia stavební fakulty na ČVUT nastoupila do společnosti
Skanska jako vedoucí marketingového týmu. Od roku 2015 je členkou odboru vývoje projektů, kde postoupila z role specialisty inženýringu do pozice vedoucí projektu, a spolupracuje s architekty, projektanty, městem i veřejností na přípravě rezidenčních staveb. V současnosti vede multietapový projekt Modřanský cukrovar v Praze 12.

Jakub Hendrych

Jakub Hendrych (IPR Praha, náhradník)

Vystudoval architekturu a urbanismus na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Dlouhodobě se věnuje tvorbě veřejného prostoru ve městě a působí jako architekt na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Jako hlavní architekt se podílel na úpravách okolí Historické budovy Národního muzea v Praze. Je spoluautorem dokumentu Umělecká díla na veřejných prostranství hl. m. Prahy a strategie Programu Umění pro město.

Michal Pajskr

Michal Pajskr (MČ Praha 12, náhradník)

Absolvent oboru Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dlouhodobě působí jako architekt městské části Praha 12 a podílí se na rozvoji jejího území. Z titulu své funkce je od samého počátku zapojen do projektu Modřanský cukrovar a procesu tvorby jeho veřejných prostranství.

Ivan Tatai

Ivan Tatai (MČ Praha 12, náhradník)

Vedoucí odboru životního prostředí Městské části Praha 12. Po studiích na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, obor management zahradních a krajinářských úprav zastával na ÚMČ Praha 12 funkci vedoucího odd. ochrany přírody a krajina, a následně nastoupil na pozici vedoucího odboru životního prostředí a dopravy. V současné době působí na Praze 12 jako vedoucího odboru životního prostředí a zajišťuje jak výkon státní správy, tak i samosprávy v oblasti péče o veřejnou zeleň.

Vojtěch Mikoláš

Renata Vildomcová (Skanska, náhradnice)

Ředitelka marketingu a komunikace


Přizvaní odborníci

Petr Klápště

Petr Klápště

Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako vysokoškolský pedagog na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT. V praxi se zaměřuje na participaci ve strategickém plánování a územním rozvoji. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. Při přípravě projektu cukrovaru vedl aktivity participace veřejnosti.

Hana Jánská

Hana Jánská

Hana Janská je zakladatelkou spolku Socionaut. Zkoumá alternativní a herní nástroje pro rozvoj komunikace veřejnosti s “profesionály” i mezioborovou spolupráci. Pracuje jako socioložka, konzultantka, facilitátorka a lektorka. Je absolventkou FSV a FF UK v Praze. Jako kulturoložka a urbánní socioložka studovala fungování komunit různého měřítka ve Švédsku, Rakousku či Slovinsku. Ve své práci se snaží oslovit, zaujmout a propojit co nejširší okruh aktérů. Ti jsou klíčem pro vznik dlouhodobě lepších míst k životu pro všechny. Usiluje o budoucnost, kde mají obce kromě městských architektů také své městské sociology.

Ferdinand Leffler

Ferdinand Leffler

Ferdinand Leffler je zahradní a krajinářský architekt a zakladatel ateliéru Flera. Projekty, na kterých se svým týmem pracuje, výrazně ovlivňují podobu současných soukromých zahrad a veřejného prostoru a jsou vysoce ceněné u nás i v zahraničí. Laická veřejnost zná Ferdinanda jako moderátora úspěšného televizního pořadu Ferdinandovy zahrady a autora dvou knižních bestsellerů Žijte ve své zahradě a Zelené pokoje. Také jako učitele, a to prostřednictvím přednášek a tří praktických online kurzů.

Popis soutěžních lokalit

1 | Vstup

Vstupní místo v severovýchodním rohu areálu bude složit především pěším jako vstupní brána do cukrovaru z ulice Komořanské. Díky etapové výstavbě bude prvním a zpočátku jediným vstupem do území. Dominantou prostoru je vzrostlý ořešák, který bude zachován. Předmětem návrhu je místo setkávání, které vytáhne ideje, vizuál a náladu cukrovaru vstříc příchozím.

2 | Prostor pro hru 

Lokalita se nachází na odbočce od hlavní páteřní cesty areálem. Předpokládá se jeho využití pro hru malých dětí přibližně do sedmi 7 let s rodiči. Předmětem návrhu je umělecké dílo pro dětského uživatele, které bude netradiční formou rozvíjet dětskou fantazii.

3 | Klidová zóna

Velké území podél hlavní cesty areálem zabírá téměř celé povrchový vsak osázený vodomilnými rostlinami. Předmětem návrhu je dotvoření méně strukturovaného prostoru pro odpočinek. Doplnění drobnými prvky, které dokáží zpestřit a prohloubit zkušenost při pobytu a procházce, ale také nerušeně relaxovat.

4 | Aktivní terasy

Systém teras, schodišť a ramp řeší velký terénní rozdíl skoro tří podlaží mezi hlavním náměstím a místem budoucího podchodu, propojuje několik veřejných prostranství. Předmětem návrhu je úprava povrchů, vegetace nebo případné doplnění prvků v prostoru teras. Možná je práce s vodními prvky nebo rozšíření možnosti venkovních pohybových aktivit navazující na blízké prostory loděnice a fitcentra.

5 | Náměstí

Nové náměstí v modřanském cukrovaru se má stát hlavním veřejným prostorem jak nově vznikajícího areálu, tak celé čtvrti. Předmětem návrhu je umělecký prvek nebo prvky na náměstí, z nichž alespoň jeden bude vodní. Návrh by měl navázat na tradici sochařské výzdoby průmyslových Modřan a stát se ústředním uměleckým dílem urbanistického celku.

Ke stažení