Soutěž
ART.
cukrovar

Umění ve veřejném prostoru
v nově vznikajícím rezidenčním projektu
Modřanský cukrovar 

V roli developera přijímáme odpovědnost tvořit prostředí, v němž mohou lidé kulturně žít a vychovávat nové generace. Ambicí společnosti Skanska je vytvářet novou kulturu bydlení, kterou stavíme na čtyřech hlavních pilířích - respektu k lokalitě, respektu ke zdrojům, bydlení jako trvalé investici a životu mezi budovami. 

Právě ten je akcentován v soutěži ART.cukrovar, která má do veřejného prostranství Modřanského cukrovaru přinést kromě funkčnosti i estetiku, za pomoci těch nejpovolanějších - české umělecké scény.

CHYBIK + KRISTOF - drawings credits Alexey Klyuykov: Veřejný prostor první etapy Modřanského cukrovaru

Předmět soutěže

Společnost Skanska Residential vyhlašuje umělecko – architektonickou otevřenou dvoufázovou soutěž s workshop na zpracování výtvarných děl a prvků pro jednu z vybraných lokalit veřejného prostranství nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanského cukrovaru. Díla mohou mít jakoukoliv výtvarnou formu. Budou navržena na míru místa a vycházet z jeho cílových kvalit, historie a principů udržitelného rozvoje.

Ve veřejném prostranství bylo vybrání pět lokalit s definovaným charakterem a náplní. Společným libretem pro všechna prostranství jsou UDRŽITELNOST-KOMUNITA-HISTORIE. Dále jsou doporučeny obecné principy a témata jako je edukativní charakter intervencí, zasazení cukrovaru do kontextu prostoru a času a zapojení uživatelů do tvorby a prožítí místa, které vychází z předchozí participace s veřejností.

Soutěž je otevřená pro všechny umělce, designéry, krajinné architekty a další umělecké profese.
K odevzdání díla není třeba dokládat architektonickou ani jinou autorizaci. Soutěž získala regulérnost České komory architektů č. (doplnit)

Průběh soutěže

Příprava soutěže

do prosinec 2022

Ustavující schůze

4. ledna 2023

Vyhlášení soutěže

23. - 31. ledna 2023

Podání návrhů
1. kolo

13. března 2023

Výběr účastníků
pro 2. kolo

23. března 2023

Výzva k účasti
ve 2. kole

březen 2023

Soutěžní workshop

13. dubna 2023

Upřesnění zadání

duben 2023

Odevzdání soutěžních návrhů

15. května 2023

Finální hodnocení

22. - 29. května 2023

Uzavření soutěže

červen 2023

Katalog / výstava

léto - podzim 2023

Odevzdání 1. kola
13. března 2023
do 17:00 hodin

Elektronicky e-mailem: 
art.cukrovar@skanska.cz 

Fyzicky na adresu:
Skanska Residential a. s.
Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 - Karlín
Kontaktní osoba: Martina Suchánková

První kolo bude anonymní, obsahem odevzdání bude koncept návrhu. Soutěžící může zpracovat návrh na jednu nebo více lokalit, každý návrh musí být však odevzdán samostatně. Předpokládaný počet návrhů vybraných porotou do druhého kola je 10. Postupující a porotci se společně setkají na workshopu, kde budou mít soutěžící možnost představit osobně svůj návrh a získat zpětnou vazbu poroty.

Všichni soutěžící, kteří projdou soutěžním workshopem a odevzdají svůj návrh ve druhém kole, získají skicovné. Z návrhů odevzdaných ve druhém kole bude vybrán vítěz pro každou lokalitu, který svůj návrh realizuje. K soutěži bude vydán katalog a uspořádána výstava představující zúčastněné návrhy.

Skicovné a ceny

30 000 Kč

Pro každý návrh, který postoupí do 2. kola
a bude řádně odevzdán.

50 000 Kč

Pro vítězný návrh na každou lokalitu.

Popis soutěžních lokalit

1 | Vstup

Vstupní místo v severovýchodním rohu areálu bude složit především pěším jako vstupní brána do cukrovaru z ulice Komořanské. Díky etapové výstavbě bude prvním a zpočátku jediným vstupem do území. Dominantou prostoru je vzrostlý ořešák, který bude zachován. Předmětem návrhu je místo setkávání, které vytáhne ideje, vizuál a náladu cukrovaru vstříc příchozím.

2 | Prostor pro hru 

Lokalita se nachází na odbočce od hlavní páteřní cesty areálem. Předpokládá se jeho využití pro hru malých dětí přibližně do sedmi 7 let s rodiči. Předmětem návrhu je umělecké dílo pro dětského uživatele, které bude netradiční formou rozvíjet dětskou fantazii.

3 | Klidová zóna

Velké území podél hlavní cesty areálem zabírá téměř celé povrchový vsak osázený vodomilnými rostlinami. Předmětem návrhu je dotvoření méně strukturovaného prostoru pro odpočinek. Doplnění drobnými prvky, které dokáží zpestřit a prohloubit zkušenost při pobytu a procházce, ale také nerušeně relaxovat.

4 | Aktivní terasy

Systém teras, schodišť a ramp řeší velký terénní rozdíl skoro tří podlaží mezi hlavním náměstím a místem budoucího podchodu, propojuje několik veřejných prostranství. Předmětem návrhu je úprava povrchů, vegetace nebo případné doplnění prvků v prostoru teras. Možná je práce s vodními prvky nebo rozšíření možnosti venkovních pohybových aktivit navazující na blízké prostory loděnice a fitcentra.

5 | Náměstí

Nové náměstí v modřanském cukrovaru se má stát hlavním veřejným prostorem jak nově vznikajícího areálu, tak celé čtvrti. Předmětem návrhu je umělecký prvek nebo prvky na náměstí, z nichž alespoň jeden bude vodní. Návrh by měl navázat na tradici sochařské výzdoby průmyslových Modřan a stát se ústředním uměleckým dílem urbanistického celku.

Ke stažení