Naučná stezka 3

Městská zeleň

Příroda, to nejsou jen stromy kolem nás. Příroda je mnohem víc. Především je základem naší existence – poskytuje nám obživu a suroviny, ale také energii pro všechna průmyslová odvětví. V neposlední řadě je pak důležitá i pro naše zdraví i celkovou duševní pohodu.

Městská zeleň je pro mnohé obyvatele měst leckdy jedinou možností kontaktu s přírodou. Zelené plochy přírody odstraňují nudu a šeď velkých měst a poskytují prostor pro druhovou rozmanitost organismů, nezbytnou pro udržení stability ekosystémů. Právě keřové a stromové porosty a trávníky poskytují útočiště pro volně žijící živočichy, podmínky pro hnízdění ptactva a rovněž plody pro jejich obživu.

Podporovat ekosystémy ve městech můžeme například budováním parků s vyváženou výsadbou stromů a keřů a tím kompenzovat absenci volné krajiny. Dalším krokem je například stavět na tzv. „brownfieldech“ neboli nevyužívaných a často i kontaminovaných územích, která je třeba revitalizovat. Právě čtvrť Emila Kolbena mezi takové brownfieldy patří.

Zeleň se velkou měrou podílí také na ochraně zdraví člověka. Prašnost městského prostředí silně stoupá vlivem provozu motorových vozidel a spalováním fosilních paliv, a právě vegetace má schopnost zachytit na svém povrchu velké množství prachu, na němž jsou vázány škodlivé exhaláty. Velice významný podíl má kompaktní zeleň také na tlumení hluku z dopravy a průmyslu. Ačkoliv si tuto skutečnost mnohdy ani neuvědomujeme, je známo, že hluk má na zdraví člověka velice negativní vliv.

Kromě toho mají rostliny schopnost pohlcovat velké množství tepla a při snížení teplot je do ovzduší zase vydávají. V parných letních dnech se díky zeleni teploty stávají přijatelnějšími a snesitelnějšími a při zimní procházce pocítíme v parku znatelné oteplení.

Zdroj:
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Skanska Reality