Zpracování osobních údajů

Zpracování
osobních údajů

Tímto dokumentem vám společnost Skanska Residential a.s. (dále i „Skanska“, „my“, náš / naše“, „nás / nám“) poskytuje informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jak je zajištěno, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány odpovědným způsobem a v souladu s nařízením GDPR (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob.

Obecné 

 • Pokud nám poskytnete své osobní údaje, můžete si být jisti, že je chráníme v nejlepší možné míře. Vždy budeme chránit a respektovat vaše soukromí a usilujeme o vysokou úroveň zabezpečení při veškerém zpracovávání osobních údajů.
 • Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nutná k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo výmazem. 

Správce údajů

 • Společnost Skanska Residential a.s., IČ 02445344, se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, je správcem údajů pro činnosti zpracování prováděné námi nebo naším jménem. To znamená, že stanovujeme účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů, tj. proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Pokud máte jakékoliv otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených v části 7 níže

Co jsou to osobní údaje a zpracování osobních údajů?

 • Osobní údaje jsou všechny informace, které mohou být přímo či nepřímo (tj. spolu s dalšími údaji) vztaženy k žijící fyzické osobě. Tyto údaje zahrnují například jména, IP adresy, vzorce chování a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa. Dokonce, i když údaje samy o sobě vás jako osobu nemohou identifikovat, mohou být stále považovány za osobní údaje, pokud ve spojení s dalšími údaji mohou být vztaženy k vaší osobě.
 • Zpracovávání osobních údajů v zásadě zahrnuje jakoukoliv operaci prováděnou s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, přizpůsobení, pozměnění, použití, uložení, zpřístupnění, blokování nebo zničení.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a kdy budou smazány?
 • Abychom mohli komunikovat s našimi klienty, potřebujeme shromažďovat určité osobní údaje o vaší osobě, např. jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Dále budeme zpracovávat adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, datum narození, státní příslušnost, rodinný stav a rodné číslo.
 • Dále zpracováváme takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a co nejlepší servis. K tomu nám pomáhají profilové údaje jako je věk, manželství/partnerství, počet dětí a jejich věk, dosažené vzdělání, počet osob v domácnosti a zákaznické preference. To zda nám je sdělíte či nikoli je pouze na vás. Pro vybrané úkony vám umožníme podepsat dokumenty prostřednictvím biometrického podpisu, ten bude v dokumentech uložen pouze formou otisku a další údaje jsou zašifrovány, tzn., nezpracováváme takové údaje, ze kterých by bylo možné určit vaši identitu. Výjimkou jsou ty případy, kdy budou tyto údaje použity pro výkon nebo obhajobu práv.
 • Údaje, které o vás zpracováváme, budou uloženy po dobu, po kterou bude trvat váš zájem o naše produkty a poté ještě 3 roky. V případě, že s námi uzavřete smlouvu, budeme vaše údaje zpracovávat minimálně 3 roky po skončení poslední záruční lhůty na objektu, ve kterém se nachází vaše nemovitost a dále dle obecných promlčecích dob. Poté budou vaše osobní údaje smazány. 

2. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro potřebu komunikace s vámi jako s naším klientem a pro potřeby plnění smlouvy.
 • Dále vaše osobní údaje zpracováváme pro potřeby marketingové, tak abychom vám mohli na základě našeho oprávněného zájmu nabízet prostřednictvím e-mailu naše produkty nebo vás informovat o akcích, které pořádáme. Zasílání takovýchto informací máte možnost odmítnout v každé takové zprávě a pro tento účel pak vaše osobní údaje již nebudeme nadále zpracovávat. 
 • Při komunikaci prostřednictvím klientské zóny zpracováváme pouze Vaše uživatelské jméno. Přístupové heslo si po přihlášení nastavujete sami a je známé pouze Vám. V klientské zóně si můžete některé údaje sami spravovat a aktualizovat.

3. Právní základ a oprávněné zájmy při zpracovávání osobních údajů

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem nabídky, prodeje či pronájmu nemovitostí, s výjimkou toho, kdy nad našimi zájmy převáží váš zájem o ochranu soukromí, tj. zpracovávání se opírá o vyvážení zájmů, a za účelem plnění smlouvy.
 • V případě, že bychom měli zpracovávat vaše osobní údaje pro nějaký jiný účel, než je uvedeno, budeme Vás o tom informovat nebo žádat váš souhlas. 

Příjemci vašich osobních údajů

 • Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v případě potřeby a pouze v rozsahu nezbytném kteréhokoliv společnosti ze skupiny společností Skanska (tzn. společnosti Skanska AB, Švédské království a všem společnostem s její přímou či zprostředkovanou majetkovou účastí).
 • K vašim údajům mohou mít rovněž přístup externí partneři, kteří společnosti Skanska Reality například dodávají IT služby nebo spolupracují na námi pořádaných akcích či marketingových kampaních, firmy poskytující správu nemovitostí a firmy podílející se na řešení vašich případných reklamací. 
 • Pokud budete nemovitost financovat prostřednictvím úvěru, předáme vaše osobní údaje společnosti Hyposka, s.r.o., což je náš výhradní partner pro zajištění financování nemovitosti.
 • Pokud o to projevíte zájem, můžeme, na základě vašeho souhlasu, vaše osobní údaje předávat společnostem nabízejícím pro naše klienty dodávky výrobků a služeb pro vybavení jednotek (společnost JN Interiér). 
 • Společnosti, které pro nás zpracovávají vaše osobní údaje, s námi musejí vždy uzavřít dohodu o zpracovávání údajů, abychom byli schopni zaručit, že bude zachována vysoká úroveň ochrany vašich osobních údajů i u našich partnerů. Odpovídající bezpečnostní opatření jsou přijata ve vztahu k našim partnerům mimo EU/EHP, jako je například uzavření dohod o předání údajů, které obsahují standardizovaná vzorová ustanovení pro předání údajů, která přijala Komise EU a která jsou zveřejněna na jejích webových stránkách.
 • Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit orgánům veřejné moci v případech stanovených právními předpisy, v případě vyšetřování trestných činů, nebo pokud jsme jinak povinni zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. 
 • Společnost Skanska nezveřejní vaše osobní údaje v žádném jiném rozsahu, než jaký je popsaný v této části. 

Vaše práva podle platných právních předpisů o ochraně údajů

 • V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů máte právo kdykoliv požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Máte rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo požadovat, abychom ukončili zpracovávání a smazali vaše osobní údaje, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů, právo uplatnit své právo na přenositelnost údajů a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů včetně námitky proti profilování.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním údajů pro potřeby zajištění služeb u našich partnerů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
 • Pokud chcete uplatnit kterékoliv ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v části Kontaktní údaje níže.
 • Rovněž máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

Kontaktní údaje

Společnost Skanska Reality a.s. je správcem údajů pro účely zpracování vašich údajů. Pokud máte nějaké otázky týkající se toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nebo pokud máte zájem o informace o odpovědných rolích pro otázky ochrany údajů v rámci naší skupiny a jejich kontaktních údaje, kontaktujte nás prosím pomocí následujících kontaktních údajů:

Skanska Residential a.s.
Ochrana osobních údajů
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
osobni.udaje@skanska.cz