Podmínky užívání Klientské zóny

Vítáme vás
v naší Klientské zóně

Slouží k jednoduchému a efektivnímu zlepšení komunikace mezi vámi, našimi váženými klienty, a Skanska Residential a.s. (dále jen: „Skanska“, „my“, „náš/naše“, „nás/nám“).

Tato inovativní platforma nám umožňuje snadno sdílet dokumenty, novinky, fotografie a slouží jako centrální úložiště pro vaše kontakty, dokumenty a faktury. Představujeme vám důležité podmínky, které je nutné akceptovat, abyste mohli plně využívat klientskou zónu.

Klientská zóna slouží výhradně pro účely spojené s vaším vztahem ke Skanska. Je zakázáno užívat tuto platformu pro neoprávněné účely, včetně jakéhokoli nezákonného jednání či porušování práv třetích stran. Užívání klientské zóny je povoleno pouze v souladu s jejím zamýšleným účelem, který zahrnuje komunikaci, sdílení dokumentů, novinek a fotografií Skanska s jejími klienty a sdílení fotografií a novinek klientů s jejich blízkými.

Veškeré informace, které jsou uvedeny v klientské zóně, jsou považovány za důvěrné. Je důležité, aby nedocházelo k neoprávněnému šíření těchto informací či jejich zveřejňování bez předchozího písemného souhlasu Skanska. Prosíme, abyste dodržovali tuto podmínku a chránili tím i soukromí uživatelů klientské zóny.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Pro přístup a užívání klientské zóny je nezbytné Skanska poskytnout určité osobní údaje. Způsob zpracování osobních údajů se řídí následujícími pravidly.

Tímto dokumentem vám společnost Skanska poskytuje informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje mimo jiné v souvislosti s klientskou zónou a jak je zajištěno, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány odpovědným způsobem a v souladu s nařízením GDPR (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen: „GDPR“).

1. Obecné

Pokud nám poskytnete své osobní údaje, můžete si být jisti, že je chráníme v maximální možné míře. Vždy budeme chránit a respektovat vaše soukromí a usilujeme o vysokou úroveň zabezpečení při veškerém zpracovávání osobních údajů.

Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nutná k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo výmazem.

2. Správce údajů

Společnost Skanska Residential a.s., IČO: 024 45 344, sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, je správcem údajů pro činnosti zpracování prováděné námi nebo naším jménem. To znamená, že stanovujeme účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů, tj. proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

3. Co jsou to osobní údaje a zpracování osobních údajů?

Osobní údaje jsou všechny informace, které mohou být přímo či nepřímo (tj. spolu s dalšími údaji) vztaženy k žijící fyzické osobě. Tyto údaje zahrnují například jméno a příjmení, IP adresy a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa. Dokonce, i když údaje samy o sobě vás jako osobu nemohou identifikovat, mohou být stále považovány za osobní údaje, pokud ve spojení s dalšími údaji mohou být vztaženy k vaší osobě.

Zpracovávání osobních údajů v zásadě zahrnuje jakoukoliv operaci prováděnou s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, přizpůsobení, pozměnění, použití, uložení, zpřístupnění, blokování nebo zničení.

4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a kdy budou smazány?

Abychom mohli komunikovat s našimi klienty, potřebujeme shromažďovat určité osobní údaje o vaší osobě, např. jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, kontaktní adresu a vaše preference ohledně našich produktů a služeb. Pokud spolu uzavřeme smlouvu, budeme shromažďovat další osobní údaje, které nám předáte, a to: akademický titul, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, státní občanství, národnost, rodinný stav, místo narození, údaje o nemovitosti, bankovní spojení a číslo bankovního účtu, druh a číslo průkazu totožnosti, kopie dokladu prokazujícího totožnost,  a jiné údaje, které jsou nezbytné například pro převod nemovitosti, pomoc při sjednání hypotéky nebo splnění povinností pro předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Dále zpracováváme takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a co nejlepší servis. K tomu nám pomáhají profilové údaje jako je věk, manželství/partnerství, počet dětí a jejich věk, dosažené vzdělání, počet osob v domácnosti. To, zda nám je sdělíte či nikoli je pouze na vás. Pro vybrané úkony vám umožníme podepsat dokumenty prostřednictvím biometrického podpisu, ten bude v dokumentech uložen pouze formou otisku a další údaje jsou zašifrovány, tzn., nezpracováváme takové údaje, ze kterých by bylo možné určit vaši identitu. Výjimkou jsou ty případy, kdy budou tyto údaje použity pro výkon nebo obhajobu práv.

Údaje, které o vás zpracováváme, budou uloženy po dobu, po kterou bude trvat váš zájem o naše produkty a služby a poté ještě 3 roky. V případě, že s námi uzavřete smlouvu, budeme vaše údaje zpracovávat minimálně 3 roky po skončení poslední záruční doby na objektu, ve kterém se nachází vaše nemovitost, a dále dle obecných promlčecích dob, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Poté budou vaše osobní údaje smazány.

5. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především pro potřebu komunikace s vámi jako s naším klientem ohledně vyřízení vašeho požadavku, stížnosti, žádosti či přání.

Dále vaše osobní údaje zpracováváme pro potřeby jednání o smlouvě a jejího plnění - tj. za účelem nabídky, prodeje či pronájmu nemovitostí.

Osobní údaje budeme mimo jiné také zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, pro vyřízení reklamací, prevence „praní peněz“ a jiné).

Dále vaše osobní údaje zpracováváme pro potřeby marketingové, tak abychom vám mohli na základě našeho oprávněného zájmu nabízet prostřednictvím e-mailu naše produkty a služby, zjišťovat kvalitu našich služeb, zasílat obchodní sdělení a newslettery nebo vás informovat o akcích a soutěžích, které pořádáme. Zasílání takovýchto informací máte možnost odmítnout v každé takové zprávě a pro tento účel pak vaše osobní údaje již nebudeme nadále zpracovávat.

Pokud se zúčastníte akcí, které budeme pořádat, mohou být na nich pořizovány fotografie a videozáznamy za účelem zdokumentování průběhu této akce anebo pro naše interní účely (archivace, prezentace). Tyto fotografie a videozáznamy mohou být následně umístěny pro potřeby našich klientů v klientské zóně. Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích zachyceni, kontaktujte nás nebo organizátora/fotografa.

Při komunikaci prostřednictvím klientské zóny zpracováváme údaje o vašem chování v klientské zóně tak, abychom mohli poskytovat co nejkvalitnější službu klientské zóny a zároveň mohli řešit vaše reklamace a případné technické problémy klientské zóny.

6. Právní základ při zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zejména na základě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich zákonných povinností. Pro tato zpracování nepotřebujeme Váš souhlas.

Ve výjimečných případech budeme zpracovávat osobní údaje bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, s výjimkou toho, kdy nad našimi zájmy převáží váš zájem o ochranu soukromí, tj. zpracovávání se opírá o vyvážení zájmů.

V případě, že bychom měli zpracovávat vaše osobní údaje pro nějaký jiný účel anebo z jiného právního důvodu, než je výše uvedeno, budeme Vás o tom informovat nebo žádat váš souhlas.

7. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky nebo klientské zóny o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku nebo do klientské zóny, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o návštěvnosti, o vašem chování na našich webových stránkách nebo v klientské zóně, tj. např. jaké odkazy navštívíte a které naše produkty a služby vám byly zobrazeny.

Na našich webových stránkách pracujeme s cookies. Více informací o cookies se dočtete zde.

8. Příjemci vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v případě potřeby a pouze v rozsahu nezbytném kterékoliv společnosti ze skupiny společností Skanska (tzn. společnosti Skanska AB, Švédské království a všem společnostem s její přímou či zprostředkovanou majetkovou účastí).

K vašim údajům mohou mít rovněž přístup externí partneři, kteří společnosti Skanska dodávají IT služby nebo spolupracují s námi na pořádaných akcích či marketingových kampaních, dále společnosti poskytující správu nemovitostí a společnosti podílející se na řešení vašich případných reklamací.

Pokud budete nemovitost financovat prostřednictvím úvěru, předáme vaše osobní údaje společnosti Hyposka, s.r.o., IČO: 284 09 884, našemu výhradnímu partnerovi pro zajištění financování nemovitosti.

Pokud o to projevíte zájem, můžeme na základě vašeho souhlasu, vaše osobní údaje předávat společnostem nabízejícím pro naše klienty dodávky výrobků a služeb pro vybavení jednotek (společnost JN Interier Česká republika, s.r.o., IČO: 275 90 747).

Společnosti, které pro nás zpracovávají vaše osobní údaje, s námi musejí vždy uzavřít dohodu o zpracovávání údajů, abychom byli schopni zaručit, že bude zachována vysoká úroveň ochrany vašich osobních údajů i u našich partnerů. Odpovídající bezpečnostní opatření jsou přijata ve vztahu k našim partnerům mimo EU/EHP, jako je například uzavření dohod o předání údajů, které obsahují standardizovaná vzorová ustanovení pro předání údajů, která přijala Komise EU, a která jsou zveřejněna na jejích webových stránkách.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit orgánům veřejné moci v případech stanovených právními předpisy, v případě vedení soudních sporů, vyšetřování trestných činů, katastrálním úřadům pro účely vkladu práv z uzavřených smluv, nebo pokud jsme jinak povinni zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Společnost Skanska nezveřejní vaše osobní údaje v žádném jiném rozsahu, než jaký je popsaný v této části.

9. Vaše práva podle platných právních předpisů o ochraně údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů máte právo kdykoliv požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Máte rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo požadovat, abychom ukončili zpracovávání a smazali vaše osobní údaje, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů, právo uplatnit své právo na přenositelnost údajů a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů včetně námitky proti profilování.

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním údajů pro potřeby zajištění služeb u našich partnerů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud chcete uplatnit kterékoliv ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v části Kontaktní údaje níže.

Rovněž máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

10. Kontaktní údaje

Společnost Skanska Residential a.s. je správcem údajů pro účely zpracování vašich údajů. Pokud máte nějaké otázky týkající se toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nebo pokud máte zájem o informace o odpovědných rolích pro otázky ochrany údajů v rámci naší skupiny a jejich kontaktních údaje, kontaktujte nás prosím pomocí následujících kontaktních údajů:

Skanska Residential a.s.
Ochrana osobních údajů
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
osobni.udaje@skanska.cz